Masz pomysł na własny biznes?

Chcesz otrzymać dotację do 40.000 PLN?

 • Jesteś osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo?
 • Jesteś mieszkańcem powiatów: miasto Szczecin, miasto Koszalin, goleniowskiego, polickiego, kołobrzeskiego?
 • Masz do 30 lat?

Zgłoś się do udziału w projekcie

Aktualności

O projekcie

Projekt pn. „Klucz do biznesu gwarancją sukcesu”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest: aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie powiatu: polickiego, goleniowskiego, miasta Szczecin, kołobrzeskiego, miasta Koszalin, poprzez:

 • podniesienie poziomu wiedzy na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – SZKOLENIA I DORADZTWO PODSTAWOWE
 • wsparcie indywidualnych inicjatyw zmierzających do utworzenia firmy – DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • pokonanie barier finansowych utrudniających prowadzenie firmy – PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia firmy – SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA I DORADZTWO

GRUPA DOCELOWA

Projekt dedykowany jest osobom fizycznym zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które w momencie przystąpienia do udziału w projekcie:

 • posiadają status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo,
 • zamieszkują na terenie jednego z powiatów: polickiego, goleniowskiego, miasta Szczecin, kołobrzeskiego, miasta Koszalin
 • nie ukończyły 30 roku życia,
 • nie posiadają własnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W ramach projektu w okresie od 01.10.2013r. do 30.06.2015r. 105 uczestników zostanie objętych wsparciem szkoleniowo – doradczym, natomiast 84 z nich, otrzyma jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności oraz wsparcie pomostowego przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności.

ZAPEWNIAMY

 • wysokiej klasy doradców i trenerów posiadających doświadczenie praktyczne
 • bezpłatny udział we wszystkich formach wsparcia
 • komplet materiałów szkoleniowych
 • serwis kawowy i obiad

 

ZGD
SRPS

Etapy realizacji

Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych

Nabór uczestników do projektu trwać będzie od 16 grudnia 2013r. do 03 lutego 2014r. Osoby zainteresowana udziałem w projekcie powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny:

 • w siedzibie Lidera projektu : Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin,
 • w siedzibie Partnera projektu: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno
 • oraz na stronie internetowej www.kluczdobiznesu.zgd.com.pl

i dostarczyć do siedziby Lidera lub Partnera wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

Komisja składać się będzie z trzech niezależnych ekspertów. Zadaniem komisji będzie weryfikacja potencjalnych uczestników projektu zgodnie z Kartą Oceny Formularza. Analizowane będą m.in.: charakterystyka planowanego przedsięwzięcia, koszty oraz szanse planowanego przedsięwzięcia. Komisja Rekrutacyjna po dokonanej ocenie rofmalnej i merytorycznej wybierze 147 Kandydatów do uczestnictwa w dalszej części projektu.

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Celem spotkań będzie weryfikacja predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Kandydaci w trakcie spotkań wypełnią test kompetencyjny, na podstawie którego DORADCA po zakończonej rozmowie opracuje raport oceny predyspozycji kandydata. W trakcie spotkań,  Doradca zawodowy zbada również indywidualne potrzeby szkoleniowe kandydatów.

Rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Rekrutacyjną

Celem rozmowy jest weryfikacja predyspozycji i umiejętności kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej. Na postawie wyników rozmowy, a także w oparciu o raport przygotowany przez doradcę zawodowego Komisja Rekrutacyjna wybierze spośród 147 Kandydatów, 105 osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie. Pozostałe 42 osoby zostaną wpisane na listę rezerwową.

Wsparcie szkoleniowo – doradcze

Uczestnicy projektu) objęci będą podstawowym wsparciem szkoleniowo – doradczym. Grupy szkoleniowe składać się będą z 15 osób. Program szkolenia obejmować będzie następujące bloki:

 • Zakładanie działalności gospodarczej, w tym m.in.: wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania, – 8h,
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem, w tym m.in.: rozpoznanie lokalnego rynku oraz wytyczanie strategii przedsiębiorstwa – 8h
 • Finanse i księgowość, w tym m.in.: wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania, prawo podatkowe i przepisy związane z zatrudnianiem pracowników – 8h
 • Przygotowanie biznesplanu i wniosku o wsparcie finansowe, w tym m.in.: cele, misja i wizja firmy, analiza SWOT, plan marketingowy i finansowy – 16h
 • Przygotowanie wniosku na podstawowe wsparcie pomostowe oraz rozliczenie dotacji – 8h

Dodatkowo na tym etapie każdy uczestnik skorzysta z 8h indywidualnego doradztwa
z zakresu pisania biznes planu. Terminy i miejsce doradztwa zostaną ustalone z uczestnikami mailowo lub telefonicznie w oparciu o dostępne terminy świadczenia usługi. Każdy uczestnik przygotuje pod okiem specjalistów fachowy biznesplan z dziedziny, w której planuje założyć własną działalność. Indywidualne doradztwo i konsultacje podczas pisania biznes planu  zwiększą szanse realizacji pomysłu oraz chęci do założenia firmy.

Udzielenia jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęci działalności gospodarczej

Podstawą udzielenia wsparcia finansowego będzie złożenie wniosku przez uczestników projektu
o przyznanie wsparcia finansowego wraz z wymaganymi załącznikami m.in: biznes planem, harmonogramem finansowo-rzeczowym. Po zakończeniu aplikacji Komisja Oceny Projektów dokona oceny formalnej i merytorycznej wniosków w oparciu o Regulamin Komisji Oceny Wniosków. Planuję się udzielenie jednorazowej pomocy 84 uczestnikom projektu, których wnioski otrzymają największą ilość punktów. Maksymalna wysokość środków jakie może otrzymać jeden uczestnik to 40.000,00zł.

Udzielenia podstawowego finansowego wsparcia pomostowego oraz specjalistycznego wsparcia szkoleniowo – doradczego.

Uczestnicy zakwalifikowani do otrzymania jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostaną poinformowani o możliwości skorzystania ze wsparcia pomostowego finansowego w wysokości 1.500,00 zł miesięcznie (przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności) oraz o objęciu specjalistycznym wsparciem szkoleniowo - doradczym, które polegać będzie na udziale w specjalistycznych warsztatach z zakresu:

 • Rozliczanie dotacji – 8h
 • Pozyskiwanie środków na rozwój firmy – 8h
 • Komunikacja z asertywnością w biznesie – 8h
 • Profesjonalna obsługa klienta – 8h
 • Marketing i promocja – 8h
 • Negocjacje biznesowe – 8h

Specjalistyczne doradztwo polegać będzie na doradztwie indywidualnym udzielanym przez ekspertów w dziedzinie prawa, zarządzania, sprzedaży oraz finansów. Każdy uczestnik będzie miał do wykorzystania 15h doradztwa.

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu będzie przebiegać w trzech etapach:

ETAP I. Ocena formalna.

W trakcie pierwszego etapu weryfikowane będą informacje zawarte w osobiście podpisanym formularzu rekrutacyjnym, który uczestnicy dostarczyli w odpowiednim czasie do Biura Projektu.
Kandydować do projektu będą mogły osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:,

 • status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo
 • wiek do 30 lat
 • posiadają miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatów: miasto Szczecin, miasto Koszalin, polickiego, goleniowskiego, kołobrzeskiego
 • zamierzają założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego
 • nie posiadały wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, nie były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową), w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu (tj. przed dniem podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie), niezależnie od zaistnienia dodatkowych warunków pozwalających stwierdzić faktyczne uruchomienie działalności gospodarczej,
 • posiadają, zgodnie z art. 11 Kodeksu Cywilnego, pełną zdolność do czynności prawnych, czyli osiągnięty wiek pełnoletniości (skończone 18 lat),
 • nie otrzymywały w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia,do projektu środków na podjęcie działalności gospodarczej pochodzących z funduszy publicznych,
 • nie pozostają w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Beneficjentem, partnerem lub wykonawcą w ramach projektu. Przez wykonawcę rozumie się podmiot świadczący wszelkie usługi w ramach realizowanego projektu,
 • nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Poddziałania 8.1.2/ Działania 6.2 PO KL na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • nie są uczestnikami/czkami innych projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL.
 • nie są lub nie były powiązane z Beneficjentem i/lub pracownikiem Beneficjenta uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów, związkiem małżeńskim, stosunkiem pokrewieństwa i powinowactwa i/lub związkiem z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 • nie są karane za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz korzystają z pełni praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie przekroczyły przyznanej w bieżącym roku oraz w 2 poprzedzających go latach kalendarzowych pomocy de minimis w wysokości 200 000 euro oraz nie spowoduje takiego przekroczenia poprzez pomoc, o którą będzie wnioskować podczas uczestnictwa w ww. projekcie.
 • nie posiadają statusu rolnika bądź jego domownika,
 • nie są studentami studiów dziennych ani doktorantami

Podczas oceny formalnej weryfikowane będą następujące kryteria:

 • termin wpływu dokumentów rekrutacyjnych,
 • prawidłowość i kompletność złożonych dokumentów
 • ocena kandydata pod kątem przynależności do grupy docelowej - dokonywana na podstawie części A Formularza Rekrutacyjnego.

W projekcie ustalono następujące kryteria oceny względem grupy docelowej:

 • osoby poniżej 30. roku życia,
 • osoby pozostające bez zatrudnienia z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osoba fizyczna, która zamieszkuje na terenie jednego z następujących powiatów: m. Szczecin, m. Koszalin, polickiego, goleniowskiego i kołobrzeskiego województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) – bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
 • osoby które nie rozpoczęłyby działalności gospodarczej bez wsparcia ze środków EFS,
 • osoby niewymienione w § 3 ust. 6 niemniejszego regulaminu.

Ocena formalna ma postać "0-1" tzn. "spełnia - nie spełnia" danego kryterium. Brak spełnienia któregokolwiek z kryteriów skutkuje odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych.

 

Punkty za przynależność do grup priorytetowych przyznawane wg następujących zasad:

 • osoby bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat – 5 punktów,
 • kobiety – 3 punkty,
 • osoby bez stażu pracy – 2 punkty.

Ocena kryterium ma charakter punktowy. Maksymalna liczba punktów za spełnienie wszystkich kryteriów strategicznych ogółem wynosi 10 punktów.

 

Nie przewiduje się możliwości odwołania od wyników oceny formalnej oraz części A – w pierwszym etapie rekrutacji.

ETAP II. Ocena merytoryczna.

Ocenie merytorycznej będą podlegać wyłącznie Formularze rekrutacyjne, które otrzymają pozytywną rekomendację podczas oceny formalnej.

W trakcie tej oceny weryfikowany będzie przede wszystkim pomysł na biznes danej osoby, za który będzie można uzyskać maksymalnie 40pkt:

 • opis planowanej działalności 0 – 10pkt;
 • stopień przygotowania inwestycji do realizacji 0 – 10pkt;
 • posiadane doświadczenie/wykształcenie przydatne do prowadzenia działalności (zgodność wykształcenia i doświadczenia z przedsięwzięciem) 0 – 5pkt;
 • zakres planowanej inwestycji oraz innowacyjność planowanego przedsięwzięcia 0 – 5pkt;
 • ocena ryzyka 0 – 5pkt;
 • charakterystyka konkurencji 0 – 5pkt.

Ostateczna punktacja przyznana podczas oceny merytorycznej będzie średnią ocen członków komisji rekrutacyjnej. 147 osób z najwyższą punktacją zostanie skierowanych do  trzeciego etapu rekrutacji.

ETAP III. Test kompetencji, diagnoza potrzeb szkoleniowo – doradczych i rozmowa kwalifikacyjna

Na tym etapie Kandydaci wyłonieni w dwóch poprzednich etapach podczas indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym wypełnią test kompetencyjny. Zostaną również zbadane ich potrzeby szkoleniowe.

Celem tego etapu rekrutacji będzie weryfikacja danych zawartych w Formularzu rekrutacyjnym oraz określenie indywidualnych predyspozycji Kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym następujących cech:

 • samodzielność, sumienność, odpowiedzialność,
 • przedsiębiorczość, kreatywność,
 • umiejętność planowania i myślenia analitycznego,
 • motywacja i gotowość do podjęcia działalności gospodarczej.

 

Test kompetencji Kandydata zostanie przygotowany i przeprowadzony przez Doradcę zawodowego. Czas trwania testu 2 godziny. Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 10 punktów.

W ramach III etapu rekrutacji Doradca zawodowy przeprowadzi również diagnozę potrzeb szkoleniowo-doradczych każdego Kandydata - czas trwania 1 godzina.

 

Indywidualna rozmowa z Kandydatem będzie prowadzona przez Doradcę zawodowego z udziałem 2 członków KR. Podczas rozmowy Kandydat będzie miał możliwość dokonania autoprezentacji oraz przedstawienia swojego pomysłu na firmę. Czas trwania rozmowy 30 minut. Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 10 punktów.

 

Maksymalna łączna liczba punktów możliwa do uzyskania w III etapie rekrutacji wynosi 20 punktów, a minimalna liczba umożliwiająca uczestnictwo w projekcie wynosi 10 punktów.

 

O nas

ZGD

LIDER:
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

SRPS

PARTNER:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego

Kontakt

Biuro Projektu - LIDER:
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

ul. Powstańców Wielkopolskich 33
70-111 Szczecin
tel. 781 147 256 lub 91 852 26 04
 

czynne od pon. do piątku w godz. 8.oo-16.oo

Biuro Projektu - PARTNER:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego

ul. Chełmońskiego 30,
76-100 Sławno
tel. 59 810 48 03

czynne od pon. do piątku w godz. 8.oo-15.oo