Kontrole działalności gospodraczej

03.11.2014r.

Informujemy, iż od 12.11.2014 rozpoczną się kontrole prawidłowości wydatkowania środków w ramach udzielonego wsparcia. Kontrole będą się odbywały w siedzibach firm Uczestników Projektu zgodnie z ustalonym grafikiem. O terminie kontroli Uczestnicy Projektu będą informowani telefonicznie oraz pisemnie.

Kontrola ma na celu weryfikację prawidłowości realizacji przyjętego biznesplanu ( m.in. weryfikacja dokumentacji pod kątem dokonanych zakupów, weryfikacja poszczególnych elementów biznesplanu w tym: miejsce prowadzenia działalności, przedmiot i zakres prowadzonej działalności, osiągnięte przychody, zrealizowane usługi). O kontroli Uczestnik zostaje poinformowany z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem. 

Więcej artykułów w: Aktualności